Vejen Til Helvede / the Road To Hell

Vejen til helvede er brolagt med dårlige undskyldninger og endnu engang har politiet fået udvidet den næsten ufremkommelig sti, så den nu udgør en 4 sporet motorvej.

En gruppe unge får stjålet deres Ipads og andre elektroniske gadgets og endnu engang kan de fortælle politiet nøjagtig hvor de stjålne enheder befinder sig. I dette tilfælde i et hus beliggende for sig selv midt i intetheden.

På et eller andet plan kan man muligvis forholde sig til at de stenhårde helte der udgør det danske politi ikke ønsker at konfrontere et helt samfund af desperate asylsøgere, da en eller anden af disse måske besidder politiets kryptonit; mod, men at de er bange for et par kriminelle der stjæler i andres fravær, det er sgu da for sølle.

Der kan kun være én løsning på dette problem. At skære toppen af politiet og så bevæge eventuelle logisk tænkende i organisationen op på de pladser, hvor der er brug for handlekraft og mandsmod.

Nu må i fand’me tage jer sammen derinde. Uanset om I kan lide det eller ej, så er der kriminelle elementer i dette land, og jeg kan garantere jer for at de ikke forsvinder bare fordi i lukker jeres øjne, uanset hvor længe I holder dem lukkede.

For mindre end en uges tid siden fortalte en gammel ven mig hvordan han, i de første 6 måneder af 2013 blev taget 6 gange og tjekket for sprit, blot fordi han kørte i en gammel rustplettet golf II. En gang blokerede de hans indkørsel netop som han skulle til at køre ud, en gang forfulgte de ham med blinkende lys op ad hans indkørsel og den sidste gang forfulgte de ham op til børnehavens indgang, men fattede nok at de havde været lidt for ivrige da de blev omringet af børn.Ikke én af de gange kunne politiet finde noget som helst at udstede en bøde for, men det holdt dem ikke tilbage. Kunne dette ikke indikere at de betjente der bevæger sig rundt i det ganske danske land keder sig ad h til?

I er nødt til at gøre noget farligt en gang i mellem, tag mig for eksempel. Bare ved at skrive dette placerer jeg mig i en uheldig situation, da vi jo alle ved at politiet ikke har det godt med at blive kritiseret.

Tillæg jer nu et par og tag aktion så vi kan få lidt tillid til jer igen.

__________________________________________________________________________

The road to hell is paved with bad excuses and yet again the police has expanded the almost overgrown path to a 4 lane motorway.

A group of kids has their Ipads and other electronic gadgets stolen and again they can tell the police exactly where the stolen items are. In this case in a house in the middle of nowhere.

On one level maybe it is possible to relate to the fact that the rock hard heroes that are the Danish police does not want to confront a Whole community of desperate asylum seekers as one or more of these may posses the cryptonite of the police; courage, but that they are afraid of a couple of criminals who are stealing in their victims absence, that is piss pour.

There can only be one solution to this problem. Cutting the top of the police and move potential logically thinking individuals op in the organistaion op to fill the empty places that are in need of action and courage.

It is about bloody time you get a grip in there. Whether you like it or not, there are criminal elements in this country and I can guarantee you that they are not going to disappear just because you close your eyes, nomatter how long you keep them shut.

Less than a week ago an old friend told me how he, during the first 6 months of 2013 was stopped by the police 6 times and checked for DUI just because he was driving an old rust stained Golf II. Once they blocked his drive as he was driving out, once the chased him up his drive with flashing lights and the last time the followed him right to the nursery front door but found out that it was a stupid move when all the kids circled the police car. Not once could the find anything to fine him for, but alas that didn’t hold them back. Couldn’t this indicate that the police patrolling this country are bored out of their wits?

You have to do something dangerous once in a while, now take me, just by writing this I put myself in a tricky situation as we all know that the police in Denmark don’t like being criticised.

Please grow a pair and take action som we can regain a bit of trust in you again.

Udgivet i National | Skriv en kommentar

Kontanthjælp reform / Doll reform

Så skete det!! En firkantet lovgivning, der sætter samlevende økonomisk lige med gifte par. Det er så skuffende at jeg har svært ved at beskrive det.

Skuffende fordi det nu er officielt at der er så mange luddovne individer i dette sørgelige land at almindelig logik ikke kan gennemtrænge deres semi-intelligente tykke kranier.

Jeg vil dog endnu engang forsøge at trænge igennem til deres bedre selv (så forsøget i sig selv må vel betyde at jeg også er semi-intelligent for overhovedet at gide).

Efter min mening er det helt op til det enkelte individ om vedkommende ønsker at arbejde eller ej, men det skal ikke gå ud over de der ønsker at arbejde for at give dem selv et bedre liv. Et ønske om ikke at arbejde kan kun blive et personligt ønske, og derfor samtidig et ikke finansieret ønske.

Jeg kender mange der ikke har ønsket at arbejde, og hvor de er blevet mødt med krav om en modydelse for deres kontanthjælp, har de udviklet diverse sygdomme og skavanker der ikke kan bevises eller modbevises. Et tilfælde er en ung kvinde, der aldrig har arbejdet i sit liv på grund af “diskusprolaps” og problemer med “iskias nerven”. Som så mange andre blev hun opgivet af det offentlige fordi hun er en brokkerøv og nu er hun så på førtidspension.

Historien viser så dog, at hun kan bruge hendes fritid på meget fysiske aktiviteter, der så afgjort ikke kan lade sig gøre hvis man konstant kæmper med sin iskias nerve og/eller diskusprolaps. Tro mig, jeg kender til iskias problemer, der efterlader dig lammet af smerte og gør at du går mere eller mindre knækket over i flere uger, men aldrig, ALDRIG vil det kunne påvirke nogen som helst i en grad hvor de ikke kan arbejde, men sagtens have en aktiv fritid!!

Det er ikke min pligt som arbejdstager at forsørge enhver i dette land som ikke giver arbejde for deres penge, men på grund af det kommunistiske styre vi har i Danmark, accepterer jeg at der skal gå noget af min løn til de der virkeligt har brug for det, fordi de er for eksempel er fanget imellem jobs. Jeg tror dog ikke at resten af jer har forstået hvordan det her virker. For hver af jer, der ikke gider at arbejde for jeres løn, mister jeg en lille smule mere af den løn jeg arbejder hårdt for, og som jeg har arbejdet i mange år for at få op på et acceptabelt niveau. Det er lige som om, I ikke har fattet at vi gennemsnitlige hårdtarbejdende danskere ser jer som snyltere! Og hvad værre er, på grund af jer, er vi også begyndt at se på de virkelig trængende som snyltere, fordi I har fået udvisket grænsen mellem de der har et reelt behov og de der tror de har fortjent at bruge de penge, os andre har tjent. Her ville det nok vore på sin plads at forklare jeg hvad det vil sige at tjene penge, men det fatter I nok heller ikke så hvorfor prøve!

Der er par bestående af 1 eller 2 dovne individer i hele landet der bevist afholder sig fra at blive gift, fordi det vil betyde at den ene vil miste sin bistand, det slutter hermed. Nu er der penge i at blive gift og jeg vil garantere at der vil ske en stigning i ægteskaber imellem dovne eller doven/arbejdende. Det eneste der ville gøre det hele perfekt er et ”arbejdende ægtemands fradrag” eller i ligestillingens navn “arbejdende hustrus fradrag” på 48000 pr. år, der naturligvis skal kunne overføres til den ægtefælle der arbejder.

Det vil medføre at et arbejdende/doven gift par, vil kunne hente ca. 3.500 pr. måned på bundlinjen i forhold til et ikke gift arbejdende/doven par. Så skal I bare se hvordan de dovne vil få ægteskabsdrømme.

Anyway, det er nok ligegyldigt hvad der bliver gjort for at få de dovne til at indse at verden ikke er beregnet til at brødføde dem, det kræver jo en vis form for intelligens at se hvordan det hele hænger sammen.

Lad mig afslutte dette indlæg med en lille historie der har været ude på det store internet i nogen tid. De dovne vil naturligvis ikke umiddelbart ikke forstå den, men så læs den et par gange mere, så tror jeg nok det vil give mening, men naturligvis stadig uden en egentlig forståelse for dens betydning:

Historien om 10 mennesker på en restaurant

Der var engang ti mennesker, som sammen gik på restaurant hver eneste dag. Den samlede regning lød altid på 1.000 kr., og da de var opfostret i et velfærdssamfund, blev de enige om, at de gerne ville dele regningen efter samme model, som vi betaler skat.

Det betød derfor, at de fire første – de fattigste – slap for at betale noget overhovedet. Den femte skulle betale 10 kr., den sjette 30 kr. og den syvende skulle betale 70 kr. Den ottende betalte 120 og den niende 180 kr. Den tiende, som var den rigeste af dem alle, skulle betale 590 kr.

Sådan spiser de sammen hver dag, og alle er glade for ordningen, så det går rigtig godt. Lige indtil den dag da restauratøren beslutter sig for at give dem rabat, fordi de er så gode kunder. De 10 får 200 kr. i rabat på middagen hver aften, så det nu kun koster 800 kr. for de ti at spise på restauranten.

Rabatten ændrer ikke ved, at de 10 fortsat er enige om, at regningen skal betales efter samme model, som den vi betaler skat med, og at de første fire fortsat ikke skal betale noget. Med andre ord er situationen uændret for dem.

Men hvad med de tilbageværende seks personer – dem som hidtil har betalt regningen? De regner på tingene og prøver at dividere de 200 kr. med seks og kommer frem til, at det giver 33,33 kr. pr. person. Hvis de trækker det beløb fra hver enkelt persons hidtidige bidrag, betyder det, at den femte og den sjette person nu ligefrem skal have penge for at spise med.

Restauratøren foreslår, at de i stedet fordeler rabatten nogenlunde jævnt og igen efter samme model som skattebetalingen. Resultatet bliver, at nu kan også den femte person spise gratis. Den sjette person slipper med 20 kr., den syvende person skal fremover betale 50 kr., den ottende person 90 kr. og den niende person 120 kr. Den tiende skal i stedet for 590 kr. nu betale 520 kr. Alle seks betalende personer slipper med en lavere pris end hidtil, mens de første fire fortsat slipper uden at skulle betale.

Da de kommer udenfor restauranten, er der pludselig én af de ti, som begynder at sammenligne, hvad hver enkelt har fået ud af de 200 kr. i rabat.

“Jeg fik kun 10 kr. af rabatten,” siger den sjette person og peger på den tiende person, “men du fik 70 kr.”

“Ja, netop,” siger den femte person, “jeg sparede også kun en tier, men han fik syv gange så meget som mig. Det er jo uretfærdigt.”

“Det er sandt,” råber den syvende person, “hvorfor skal han have 70 kr., når jeg kun fik 20 kr. De rige får altid mest.”

“Hør lige et øjeblik,” skriger de fire første, “vi fik faktisk slet ingenting. Det her system udnytter de fattigste.”

Det ender i opstandelse, og de ni personer omringer den tiende og giver ham tæsk.

Næste aften kommer han slet ikke til middagen, men de ni andre sætter sig til bordet og indtager middagen som sædvanligt. Da de får regningen, opdager de noget …

Der mangler 440 kr.

- – - – - – - – - – - – -

Jeg sagde jo at du ikke ville være i stand til at forstå betydningen!!

__________________________________________________________________

Now it’s happened!! A square law, which puts cohabiting couples levelled with married couples. it is so disappointing that I find it hard to describe.

Disappointing because it is now official that there are now too many loafing individuals in this sad country for ordinary logic to penetrate their semi-intelligent thick skulls.

However, I would once again try to get through to their better self (so the experiment itself may well mean that I am also semi-intelligent at all for trying).

In my opinion, it is entirely up to the individual whether he or she wishes to work or not, but it should not have any consequence to those who wish to work in order to give themselves a better life. A desire not to work can only be a personal desire, and therefore at the same time a not funded desire.

I know many who have not wanted to work, and where they have been met with demands for compensation for their cash assistance, they have developed various diseases and disabilities that cannot be proved or disproved. One case is a young woman who has never worked in his life because of “a slipped disc” and problems with “the sciatic nerve”. Like so many others, she was abandoned by the system because she is a complaining git so now she is on early retirement.

History shows, however, that she is fully capable of using her free time on very physical activities, which certainly cannot be done if you constantly struggling with your sciatic nerve and/or slipped disks. Believe me, I know about Sciatica problems to the extend that you are left paralyzed by pain and makes you move more or less doubled over for several weeks, but never, NEVER will it be able to affect anyone at anytime to a degree where they cannot work, but easily have an active free time!!

It is not my duty as an part of the workforce to support everyone in this country that does not wish to work for their money, but due to the Communist regime we have in Denmark, I accept that part of my salary must go to those who truly need it, because they are, for example, caught between jobs. However, I believe that the rest of you have not understood how this stuff works. For each of you who do not bother to work for your money, I lose a little bit more of the wages I work hard for, and that I have worked hard for, for many years to get up to an acceptable level. It is just as though you have not grasped that we average hard-working Danes see you as parasites! And what is worse, because of you, we are also beginning to look at the really needy as parasites, because you have blurred the boundary between those who have a real need and those who think they deserve to spend the money, the rest of us have earned. Here it would probably be appropriate to explain what it means to ”earn” money, but you most likely wont be able to comprehend it so why try!

There are couples consisting of 1 or 2 lazy individuals across the country who deliberately refrains from getting married because it would mean that one of them will lose his or her dole, this ends with the new reform. Now there is money in getting married and I guarantee that there will be an increase in marriages between lazy or lazy/working couples. The only thing that would make it all perfect is a “working spouse tax deduction” at for instance DKK 48000 per year, which of course should be transferable to the spouse who works.

This would mean that a working/lazy married couples will be able to net app. DKK 3,500 extra per month compared to a non married working/lazy pair. I bet you that would give the lazy matrimonial dreams.

Anyway, it probably doesn’t matter what is being done to get the lazy to realize that the world is not intended to feed them, it requires a certain kind of intelligence to see how it all works.

Let me end this post with a little story there has been out on the internet for some time. The lazy will of course not immediately understand it, but read it a few more times, then I think it will make sense, but, of course, still without a providing a proper understanding of its meaning:

The story of 10 people at a restaurant

There once were ten people who went on restaurant every single day. The total bill was always £100, and because they were raised in a welfare society, they agreed that they should share the bill after the same model that we pay taxes.

This meant, that the four first – the poorest – didn’t have to pay anything at all. The fifth had to pay £1, the sixth £3, and the seventh would pay £7, the eighth paid £12, the ninth £18 the tenth, which was the richest of them all, was to pay £59.

This goes on every day and everyone is happy about the arrangement, so it is going very well. Right up until the day when the restaurant owner decides to give them a discount because they are so good customers. The 10 get £20 discount on the meal every night, so it now only costs £80 for them to eat at the restaurant.

The discount does not change that the 10 continue to agree that the bill should be paid according to the same model as the one by which we pay taxes, and that the first four still do not have to pay anything. In other words, the situation is unchanged for them.

But what about the remaining six people – those who so far have paid the bill? They calculate things and try to divide the £20 by six and come to the conclusion that it gives £3.33 per person. If you withdraw the amount from each person’s past contributions, it means that the fifth and the sixth person now actually have to be paid to eat.

The restaurant owner suggests that they instead distribute the discount fairly uniformly following the same model as the tax payment. The result is that now the fifth person can also eat for free. The sixth person only has to pay £2, the seventh person must in the future pay £5, the eighth person £9 and the ninth person £12. The tenth must instead of £59 now pay £52 so all six paying people gets of with a lower price than before, while the first four continued to eat without having to pay.

As they get outside the restaurant, one of the ten, starts to compare what each has gotten out of the £20 rebate.

“I only got £1 of the discount,” said the sixth person and while pointing to the tenth person said “but you got £7.”

“Yes, exactly,” said the fifth person, “I also saved £1, but he got seven times as much as me. It is, of course, unfair. “

“That’s true,” shouts the seventh person, “why should he have £7 when I only got £2, the rich always get the most.”

“Listen for a moment,” screams the first four, “we actually got nothing at all. This system utilizes the poorest. “

This ends in a riot, and the nine people surrounds the tenth and beats him up.

The next night he does not come to dinner, but the nine other still sits down by the table and consume their dinner as usual. When they get the bill, they discover something …

They are missing £44.

- – - – - – - – - – - – - – - -

See I told you that you wouldn’t be able to comprehend it!!!

Udgivet i National | Skriv en kommentar

Social dumping? /Social dumping?

Dag efter dag læser vi om de problemer der er i de vesteuropæiske lande med østeuropæere der kommer til og tager jobs til lavere timelønne end vi er vant til.

Ikke nok med det, vi ser også dagligt at vore regeringer lover at de vil “gøre noget ved problemet” så vi undgår at vores levestandarder forringes, men der sker intet.

En ting de fleste ikke tænker over er, at samtidig med at vores levestandard forringes på grund af lønpresset fra immigranterne, så forringes situationen også dag for dag i de lande de kommer fra. De penge der sendes til hjemlandet forbruges i hjemlandet. Dette øger efterspørgslen på varer, hvorved priserne presses op. Dette bevirker igen at inflationen stiger progressivt i forhold til lønningerne.

Med “kunstig” høje priser stilles de der lever og arbejder i de fattigere lande ringere og ringere og derved bliver deres situation om end værre end før. Så på et niveau er de der søger lykken i de vesteuropæiske lande usolidariske over for deres egne medborgere.

En naturlig reaktion på ovenstående er at begge påvirkede lande vil lovgive sig ud af situationen og derved vedholde status quo. Men de der styrer landene er samtidig styret af EU og det er her problemet opstår. Den beskrevne situation er netop hvad EU vil have, fordi på papir vil det skabe balance på tværs af alle landene i EU og stille os alle lige. Og jeg er ikke i tvivl om at papiret har ret, før eller siden vil vi alle være på samme niveau, hvilket vil ligge cirka midt i mellem de 2 yderligheder. For illustrationens skyld vil vi arbejde med et EU med 20 lande hvor det rigere land “A” nu har en timeløn på DKK 180,00 og et fattigere land “B” med en nuværende timeløn på DKK 50 kr.

Indbyggerne fra land “B” vil naturligvis søge imod “A” for at finde arbejde og de vil i sagens natur være villig til at arbejde for en løn der ligger langt under gennemsnitsprisen, da de skal bruge pengene i deres hjemland.

På den anden side vil indbyggerne fra “A” søge mod land “B” for at handle fordi deres prisniveau er langt under niveauet i land “A” uanset at de skal betale lidt over landets standardpriser fordi det stadig er langt billigere end i deres hjemland.

I sagens natur vil dette medføre at timelønnen i “A” lidt efter lidt presses nedad og manglen på arbejdskraft i land “B” vil presse deres timepriser op. På samme måde vil den øgede efterspørgsel på varer i land “B” betyde at prisniveauet presses op, samtidig med at den manglende efterspørgsel i land “A” vil betyde at prisniveauet sænkes. På et eller andet tidspunkt vil afstanden mellem løn og priser nå et niveau, hvor det ikke kan betale sig at tage til det andet land efter job og varer.

I teorien er det faktisk ikke så dum en ide som det lyder til at være, men der er alt for mange faktorer der forlænger denne proces og i praksis faktisk forhindrer den.

F.eks. skal alle lande arbejde ud fra den samme politiske overbevisning og denne skal være ren social eller ren liberal. Et blanding af disse vil som minimum forlænge overgangen, men realistisk set er det mere sandsynlig at det vil bremse udviklingen fuldstændig.

En anden forhindring er regeringsstyrede skatter og afgifter. Et hvilket som helst land vil forsøge at ændre en lille smule på reglerne for at stille deres egne borgere en lille tanke bedre end de andre, men det har samme påvirkning som nævnt umiddelbart herover.

En af de mest bombastiske eksempler er land “A”s forhold til afgifter på biler.  I land “B” kan man erhverve sig en ny Toyota Avensis for €20.150 hvilket svarer til omkring DKK 150.000. Samme bil koster DKK 268.000 i land “A”. Såfremt en borger fra land “A” kunne tage til land “B”, købe bilen, tage den med hjem og bruge den uden yderligere omkostninger, så ville de medføre at priserne på biler i land “A” ville falde med lynets hast, mens prisen i land “B” ville stige, men sådan forholder det sig ikke. Denne statsregulering af priserne forhindrer at det faldende lønniveau kan udlignes af faldende priser og derved stilles borgeren fra land “A” ringere end ham fra land “B” da han frit kan tage til land “A” for at arbejde til den højere timeløn men stadig købe bilen til den lavere pris, da der ikke vil være nogen konkurrence på denne grundet statsrestriktioner.

Andre afgiftsforskelle som ved moms, sukker, fedt olie, benzin, gas, fastbrændsel og lignende vil alle hver i sær vanskeliggør fuld integration af EU og sammen umuliggør de det.

“Men forretningsfolkene siger alle at EU er en god idé”. Ja det gør de og det er det også i grove træk set fra deres perspektiv. De skal jo kunne sende varer, arbejdere og tjenesteydelser på tværs af grænser og jo mindre papirarbejde der er forbundet med det, jo mindre koster det dem. Og vi må jo se i øjnene at der er befolkningsgrupper for hvem det betyder mindre end lidt om deres bil koster et par hundrede tusinde mere eller mindre.

__________________________________________________________________________

Day after day we read about the problems in the countries of Western Europe with Eastern Europeans who come and take jobs at lower hourly rates than we are used to.
Not only that, daily we also see that our governments promise that they will “address the problem so that we avoid our living standards deteriorate, but nothing happens.

One thing most do not consider is that while our standard of living deteriorate due to wage pressures from immigrants, the situation in the countries they come from is also deteriorating. The money they make is sent to the home country and spent domestically. This increases the demand for goods , thereby the prises also increase. This in turn causes inflation to rise progressively in relation to local wages.

With “artificial ” high prices ​​those who live and work in poorer countries will be worse of and their situation ends up being even more disparing than before. So on one level those who are seeking their fortune in the Western European countries are disloyal towards their own citizens.

A natural reaction to the above is that both affected countries will legislate themselves out of the situation and thereby maintain a status quo. But the governing bodies in the countries are also governed by the EU and this is where the problem occurs. The situation described is exactly what the EU wants , because on paper it will create a balance across all countries in the EU and make us all equal. And I have no doubt that the paper is right, sooner or later we will all be at the same level , which would be about right in between the two extremes. For illustrative purposes , we will work with an EU of 20 countries where the richer country “A” now has an hourly rate of DKK 180.00 and a poorer country “B” with a current hourly rate of DKK 50.00.

The inhabitants of the country “B” will naturally seek towards “A” to find work and they will of course be willing to work for a salary well below the average price , as they need the money in their homeland.

On the other hand, the inhabitants of “A” go towards country “B” to shop even if they have to pay slightly more than the standard national average because their prices are much lower than in country “A”.

By default, this will result in the hourly wages in “A” being pressed down a little while a shortage of labor in country “B” will push their hourly wages up . Similarly, the increased demand for goods in country “B” means that prices are rising , while the lack of demand in country “A” will mean that the price level is lowered. At some point the gap between wages and prices reach a level where it does not pay to go to the other country for jobs and goods.

In theory it is actually not as stupid an idea as it sounds, but there are too many factors that prolong this process and in practice actually prevents it.

For example: All countries must work from the same political beliefs and this has to be purely social or purely liberal. A mixture of these will at least prolong the transition , but realistically it is more likely that it will stop the progression completely.

Another obstacle is government controlled taxes and fees. Any country will try to change the rules a little bit to make their own citizens a touch better of than the others , but it has the same effect as mentioned immediately above.

One of the most bombastic examples is country “A”s relation to taxes on cars. In country “B” one can acquire a new Toyota Avensis for € 20,150 which equales around DKK 150,000. The same car costs DKK 268,000 in country ” A”. If a citizen from country “A” could go to the country “B” , buy the car , take it home and use it at no additional cost , this would cause the prices of cars in the country “A” to drop at lightning speed, while they would rise in country “B” but this is not the case . This state regulation of prices prevents the falling wage levels to be offset by falling prices and thereby placing the citizen from country “A” worse of relatively to the one from the country “B” as he is free to go to country  “A” to work for the higher hourly rate but still buy the car for the lower price, as there is no competition on it due to government restrictions.

Other tax differences regarding for instance VAT, sugar, fat, oil, petrol , gas, solid fuel et cetera will all seperately impede the full integration of the EU and together they completely prevents it.

“But business people all say that the EU is a good idea.” Yes they do and it also is more or less when you look at it from their perspective. They have to be able to send goods , workers and services across borders and the less paperwork there is associated with this, the less it costs them. And we must face that there are groups of the population for whom it means less than nothing if their car costs a few hundred thousand more or less.

Udgivet i International, National | Skriv en kommentar

Nye regler for kriminalitet / New Rules for Crime

Jeg har netop læst om en ung mand, der blandt andet mistede sin Mac book Pro fordi han faldt i søvn i toget og efterfølgende sporede den til en bygning i Sandholm lejren ved hjælp af sin “Find my Iphone” app.

Der er 2 interessante punkter i den artikel:
1: At vi i Danmark, endnu, lever i vished om, at vi kan slappe af omkring vore medmennesker, fordi de generelt set ikke er kriminelle.
2: At politiet, som vi jo betaler en formue til, ikke gider at hjælpe en af deres arbejdsgivere med at få hans stjålne genstande tilbage.

Til trods for at Danmark på så mange niveauer er et lorteland, har den danske befolkning for største partens vedkommende stor respekt for den enkeltes ejendomsret. Det er klart at der er brodne kar, der finder det lettere at skaffe sig ting ved at tage dem frem for at købe dem, men i hovedtræk er ejendomsretten respekteret af danskere.

Vi snyder gerne det offentlige hvis vi kan komme til det, men det er nu heller ikke så let som det har været.

Desværre oplever vi, som mange andre europæiske lande, en kraftig stigning i kriminaliteten, men denne stigning er for største partens vedkommende baseret på en stigning i tilgangen af udenlandske kriminelle elementer, der jo ikke har respekt for noget som helst. Vore fængsler er overfyldte og et mindretal af de indsatte er danskere.

Ikke kun i forbindelse med kriminaliteten er der problemer med de mindre heldige elementer der kommer til landet, et meget større problem er at vi efterhånden ikke kan høre ordet Østeuropa uden der er en eller flere der begynder at tale om kriminalitet. Jeg ser det faktum som et massivt samfundsproblem fordi der lidt efter lidt skabes en generel “øst-racistisk” holdning og derved lukker vi af for de kulturberigende input, vi får fra andre nationaliteter.

Dette kan så direkte overføres til punkt 2 (uanset nationalitet).

Som tiden går, hører man flere og flere sandheder om vore flygtningelejre. I den artikel jeg læste blev det af politiet nævnt at de minimum 1 gang om måneden får anmeldelser af nævnte type vedrørende Sandholmlejren, altså hvor man ved hjælp af apps, kan vise med meters nøjagtighed at stjålne genstande befinder sig derinde. Og her er der kun tale om de tilfælde hvor der er installeret GPS apps. Hvor mange tyvekoster uden den slags apps er der så i alt bag de mure?

Politiet og Røde kors gør dem en bjørnetjeneste ved at ignorere det. For asyl ansøgernes skyld er det mest humanitære der kan gøres, at sende dem alle tilbage uden at kigge mere på ansøgninger, da de uanset hvem de er vil blive kigget skævt til. Den manglende konsekvens over for de kriminelle elementer forhindrer på et overordnet niveau integration i samfundet

I forbindelse med ovennævnte Mac book Pro glemmer politiet igen, som så mange gange før, hvor deres plads er i samfundet. De fleste demokratiske lande har 3 magter; den lovgivende (regeringen), den udøvende (politiet) og den dømmende (dommerne). Ud fra denne filosofi, skal politiet ikke tage stilling til om der er nogen der bliver fornærmede over en ransagning. Lovgiverne har bestemt at man ikke må tage andres ting uden at få lov, så er det politiets sure tjans at sørge for at det ikke sker og at tage tingene tilbage hvis det er sket. Såfremt Sandholm., eller andre forsamlingssteder skal behandler som ambassader og være fritaget for dansk ret, skal det altså bestemmes af regeringen. Indtil det sker skal Benny betjent gøre det job han er ansat til!!

Men det er selvfølgelig bedre betalt og knap så farligt at tildele bøder til almindelige ellers lovlydige borgere, der kører 85 km i timen, eller som har glemt at tage sikkerhedsselen på (hvilket for øvrigt er den mindst gennemtænkte lov vi har her i landet).

_____________________________________________________________

I have just read about a young man who, among other things lost his Mac book Pro because he fell asleep on the train and then afterwords managed to trace it to a building in a refugee camp by using its ” Find my iPhone ” app .

There are two interesting points in the article:
1: That in Denmark , we, still, live in the certainty that we can relax around our fellowmen because they generally are not criminals .
2 : That the police, to which we pay a fortune, do not bother to help one of their employers to get his stolen property back .

Despite the fact that Denmark on so many levels is a shit country , the Danish people for the most part respect the individual property rights. Obviously, there are black sheep who find it easier to obtain things by taking them rather than buying them, but on the whole  ownership is respected by the Danes.

Admittedly, we cheat the country if we can, but that is not as easy as it has been.

Unfortunately, we like many other European countries, experience an increase in crime, but this increase is largely based on a rise in the number of foreign criminal elements in the country who do not have respect for anything. Our prisons are overcrowded and a minority of the inmates are Danes .

Not only in connection with the crime , there are problems with those less desirable elements that come into the country, a much bigger problem is that we are getting to the stage where we can not hear the term Eastern European without people start talking crime. I see that as a massive social problem because little by little it creates a general ” east – racist ” attitude and thereby we close of for the culture enriching input we get from other nationalities.

This can then be transferred directly to section 2 ( regardless of nationality ) .

As time goes on , we hear more and more truths about our refugee camps . In the article I read , it was stated by the police that they at least once per month, receive reports of that type regarding Sandholm, so when you using apps that can show the accuracy of meters that stolen items are in there. And here they are only mentioning the cases where there are GPS apps installed. How many stolen items without that kind of apps are there in total behind the walls ?

The police and the Red Cross are doing them a disservice by ignoring it. For the humanitarian sake of the asylum seekers the most humanitarian thing that can be done is to send them all back without looking more at their applications as they will be looked down upon “guilty by association”. The lack of consequence towards the criminal elements prevents a total integration into society.

In the case mentioned above with the Mac book Pro, the police once again , as so many times before, forget where their place is in society. Most democratic countries have 3 powers , the legislative (the government ) , the executive ( police) and the judiciary ( judges ) . Based on this philosophy , the police is not here to worry if someone becomes offended by a search og the premisis. The government has decided that we should not take other people’s things without permission , so it is the tough job for the police to make sure that this does not happen and to take things back if it has happened. If Sandholm, or other Places of gathering should treated as embassies and be exempt from Danish law, it must be decided by the government. Until that happens, Benny cop has to do the job he is hired for!

But it is obviously better paid and less dangerous to assign penalties for ordinary otherwise law-abiding citizens that runs 85 km per hour, or have forgotten to fasten the seat belt (which , incidentally, is the least thought through legislation we have in this country).

Udgivet i National | Skriv en kommentar

Lykken er Danmark / Happiness is Denmark

I følge statistikkerne er danskerne nogle af de lykkeligste mennesker i verden. Dette statistiske faktum har undret mig umådeligt i mange år.

Jeg er naturligvis klar over at statistik kun sjældent repræsenterer sandhederne, men som oftest viser de “sandheder” man ønsker vi skal kende. En anden uregelmæssighed er valget af adspurgte og igen kan man tilpasse statistikker efter behov. Et godt eksempel på at enkelte individer kan ændre en hel nations syn på noget er, da Oprah Winfrey var i Danmark. Hun løb ind i en blondine af værste karakter, der boede i et udtryksløst kosteskab med en nyfødt under trappen, påstående at alle i Danmark bor under så kedelige og kolde forhold  og udtalte at alle i Danmark med mørkt hår er tilflyttere!! Og det var så det indtryk Oprah tog med sig til sine millioner af tilhængere.

Jeg kan kun håbe de amerikanske seere kunne se hvad det var..

Anyway, tilbage til de lykkelige danskere: Jeg har nu løst det problem der har hærget mig i årevis. Den eneste måde danskerne kan være lykkelige er, hvis deres intelligens ligger under middel. Det har jo altid været et velkendt faktum, at simple mennesker generelt set er lykkeligere mennesker!

Og hvorfor kan intelligente danskere så ikke være lykkelige danskere, spørger I nok:
Af den simple grund at vi bliver r..rendt på alle leder og kanter og tilsyneladende generer det ikke den gennemsnitlige dansker.

Listen af r–rendere er lang, men jeg skal forsøge at holde mig på et niveau som den generelle dansker kan følge:

Skal vi begynde med detail handlen? (det er dem der sælger mad og lignende)
Over de seneste 13 år, er prisen i USA på Kelloggs Cornflakes steget med ca. DKK 9,00 pr. 750 gram. I Danmark har vi set en prisstigning på ca. DKK 9,00 over samme periode, MEN størrelsen på pakken er gået fra 750 gram, over 650 gram og til nu 500 gram. Det betyder at vi betaler over 35% mere for 33% mindre. Og I bliver sgu ved med at købe det!!! Er der nogen der er med på et væddemål? Jeg vil påstå at vi i løbet af de næste få måneder vil begynde at se “Nu 33% ekstra gratis” på Kelloggs Cornflakes, for det er kun i Danmark at 750 grams pakken er forsvundet og erstattet af 500 grams pakken .

Et andet eksempel??
Øl og sodavand: En kasse (30) billige øl koster DKK. 70,00 i Danmark på tilbud, det svarer til DKK 2,33 pr stk. I Tyskland koster en kasse (24) billige øl DKK 40,00, svarende til DKK 1,66 pr. stk. DK priserne er altså 40 % over de tyske. Forskellen er den samme ved F.eks. Tuborg.
Man tog fat i denne forskel for ikke så lang tid siden, hvor detail branchen klagede over at priserne var højere fra Carlsberg, der så svarede tilbage med at I Danmark skulle de ikke blot levere kasserne, men også sætte dem på plads i butikken. Hvis dette er sandt, så skal samtlige indkøbere for den danske detail handel fyres på gråt papir, da de jo tilsyneladende ikke har formået at spare på flaskepersonalets lønninger ved at få bryggerierne til at levere i butikken. INKOMPETENCE!!!!

Danmark er det eneste land i den industrialiserede verden, der ikke har en effektiv konkurrencestyrelse. Der skulle efter sigende være ansat 18 personer i en sådan funktion, der mødes en gang hver måned og gør,,,, ingenting. Danmark er gennemsyret af karteller på alle niveauer, men ingen gør noget for at straffe dem.

Vent lidt, det er ikke helt rigtigt. I fordums tid, besluttede en eller anden mindre intelligent person, at det ville være en god ide at varme vand op fra centralt sted og derefter pumpe selvsamme varme vand langs kilometre af øde landsbyveje ud til de enkelte huse og på den måde eliminere individuelle oliefyr. Dette medførte naturligvis nød og elendighed for alle, ud over de fugle, harer og andre smådyr, der kunne hente forårsvarme i selv de koldeste vintre i grøftekanterne over de dårligt isolerede Løgstør rør der var blevet lagt ned. Her viste det sig netop at de store leverandører af isolerede rør havde sat i smuk forening og aftalt hvilke virksomheder der skulle levere rør hvor. Resultatet af den efterfølgende retsag blev, at disse virksomheder skulle betale millioner tilbage. At disse millioner ikke kom de forarmede barmarks varmeværksbrugere til gode er en anden sag. Men i det mindste steg antallet af billige huse i områderne næsten eksplosivt, da en næsten uforståelige mængde af husejere blev smidt på porten, udelukkende fordi de var stavnsbundet af en varmeforsyning der kostede titusinder mere end konventionel opvarmning.

Jeg vil gerne afslutte denne meget korte version af virkeligheden for de lykkelige danskere med et lille regnestykke, der dog nok vil ryge over hoved af de fleste.

Vi bor ca. 250 kilometer fra den tyske grænse, så alt i alt kører vi 500 kilometer når vi kører derned. Det koster os DKK 328,00 i diesel og ca. det halve oven i til slidtage, i alt ca. DKK 500,00

Sidst vi var dernede sparede vi ca. DKK 1.000,00 i forhold til danske priser på en investering der ikke var meget større. Altså mellem 40 og 50%. Og vi køber IKKE øl og vand når vi er dernede. (Eksempel: Thise økologisk smør til 12,99 pr. pakke!!)

Hertil kommer at der er et udvalg så snart man kommer uden for Danmarks grænser, uanset om det er Tyskland, Norge, Sverige eller Storbritannien. Igen må jeg tilskynde at detail handlen fyrer samtlige indkøbere og i stedet ansætter kompetente af slagsen.

_____________________________________________________________________

According to statistics, the Danes are among the happiest people in the world. This statistical fact has puzzled me immensely for many years.

I am of course aware that statistics rarely represent truth, but most often shows the “truths” we are meant to know. Another anomaly is the choice of people asked and through that again you can customize statistics as required. A good example of how individuals can change an entire nation’s views on anything is when Oprah Winfrey was in Denmark. She ran into a blonde of the worst kind, who lived in an expressionless broom closet with a newborn under the stairs, claiming that everyone in Denmark live under so dull and cold conditions and said that everyone in Denmark with dark hair are newcomers! And that’s the impression Oprah took back to her millions of followers.

I can only hope the American viewers could see what it was ..

Anyway, back to the happy Danes: I have now solved the problem that has plagued me for years. The only way Danes can be happy is if their intelligence is below average. It has always been a well known fact that simple people generally are happier people!

And why can intelligent Danes not be happy Danes, you may ask:
For the simple reason that we are being scr…. left, right and center and apparently that doesn’t bothers the average Dane.

The list of people who scr.. Danes is long, but I will try to keep me on a level that the general Dane might be able to follow:

Shall we begin with retailers? (They are the ones that sell food, etc.)
Over the past 13 years, the price in the U.S. of Kellogg’s Cornflakes has increased by approx. DKK 9.00 per. 750 grams. In Denmark, we have also seen an increase of approx. DKK 9.00 over the same period, BUT the size of the package has gone from 750 grams over 650 grams to now 500 grams. This means that we pay over 35% more for 33% less. And you bloody keep buying it! Is anyone up for a bet? I bet you that in the course of the next few months we will begin to see the “Now 33% extra free” on Kellogg’s Cornflakes, for it is only in Denmark the 750 gram package has disappeared and been replaced by the 500 gram package.

Another example?
Beer and soft drinks: A crate (30) cheap beer costs DKK 70.00 in Denmark on offer, it is equivalent to DKK 2.33 each. In Germany, a box (24) of cheap beer costs DKK 40.00, which is the equivalent of DKK 1.66 each. This shows that DK prices are 40% higher than in Germany. The difference is the same for example Tuborg.
This difference was looked into not so long ago, resulting in retailers complaining that prices were higher from Carlsberg, they then argued that in Denmark they should not only deliver the beverages but also put them in place in the store. If this is true, all purchasers in the Danish retail trade should fired on the spot, as they apparently have not managed to save bottle staff salaries by getting breweries to deliver in the stores. INCOMPETENCE!!

Denmark is the only country in the industrialized world that does not have an effective competition authority. There is reportedly 18 people employed to look into competetion ot lack thereof which meets once every month and do,,,, nothing. Denmark is riddled with cartels at all levels, but nobody does anything to punish them.

Wait a minute, that’s not entirely true. In ancient times, some less intelligent person decided it would be a good idea to warm up water from a central location and then pump the very same hot water along kilometers of deserted village roads to individual houses, thus eliminating individual boilers. This naturally led to misery for everyone, except the birds, hares and other small animals that could get spring warm in even the coldest winters in the road ditches over the poorly insulated pipes that had been put down. It turned out that the major suppliers of insulated pipes had set in beautiful harmony and agreed which companies would supply pipes where. The result of the subsequent lawsuit was that these companies had to pay back millions. That these millions did not benefit the heating plant users is another matter. But at least the number of affordable housing in the areas almost exploded, as an almost incomprehensible amount of homeowners were kicked out solely because they were enslaved by a heat provider that cost tens of thousands more than conventional heating.

I would like to conclude this very short version of reality for the happy Danes with a little calculation though, however, it probably will go straight over the head of the majority.

We live about 250 km from the German border, so all in all we drive 500 kilometers when we go down there. It cost us DKK 328.00 in diesel and about half on top of that to wear on the car, total approx. DKK 500.00

Last time we were down there we saved approx. £ 1,000.00 compared to Danish prices for an investment that was not much bigger. So between 40 and 50%. And we do NOT buy beer and pop when we are down there. (Example: Thise organic butter for DKK 12.99 per. pack!)

In addition, there is a choice as soon as you get past danish borders, whether it’s Germany, Norway, Sweden or the UK. Again, I must encourage retailers to sack all buyers and instead employ competent ones.

Udgivet i National | Skriv en kommentar

Solidaritet / Solidarity

Jeg er syg og træt af at høre på brok over manglende skattelettelser og hvordan selskabsskatterne skal stige for at finansiere det.

Det er gået op for mig at langt de fleste ikke gider at sætte sig ind i tingene, men bare vil brokke sig over alt uden nogen viden bank at dele af.

Her er så de kolde facts:
Der er ca. 5.600.000 mennesker i Danmark, ud af disse arbejder lige knap halvdelen, da resten er studerende, pensionister, børn, arbejdsløse m.m.
Ud af disse 2.800.000 arbejdende mennesker er lige godt 800.000 ansat i det offentlige og deres skat betaler således ikke en krone til samfundet, tværtimod koster de mere end de betaler. Der er et behov for offentlige ansatte, derfor skal de under ingen omstændigheder omfattes af en smæde kampagne her (generelt set).

Det er dog et faktum at der kun er ca. 2.000.000 skattebidragende arbejdere i Danmark til at betale for alle 5.600.000 indbyggere.

Hvis vi går ud fra at disse 2.000.000 tjener i gennemsnit 500.000 om året, og i gennemsnit betaler 50% i skat så vil en 1% brutto skattelettelse give 5.000.000.000 kroner divideret med 2.000.000 = kr. 2500 pr. år pr arbejder og det vil da være rart.

Problemet er, at de 5.000.000.000 mindre i statskassen skal betale for nøjagtig det samme som før nedsættelsen!

Hvis der er 160.000 ledige i landet, der i gennemsnit får 120.000 i økonomisk hjælp pr. år, så er der en omkostning til ledige på 19.200.000.000 (svarende til 3,84 % af den samlede skatte indbetaling i landet).

Kan man i stedet få virksomhederne til at ansætte halvdelen af de ledige, kan der generelt set spares næsten 2% i indkomstskatten hvilket svarer til knap 5.000 pr arbejder pr. år = 10.000 til en standard familie, og det uden at der graves et hul i statskassen. Så en lempelse af selskabsskatten er afgjort værd at satse på. Vil virksomhederne så ansætte flere? JA, hvis der er penge at tjene, vil de ansætte alle dem de kan, det er derfor de stadig er virksomheder, de andre er gået konkurs. Men de ansætter ikke folk de ikke kan tjene penge på, så ville de nemlig være social kontorer i stedet om dem har vi ikke brug for flere af.

“Ja, men de skide politikere vil bare bruge pengene på noget andet og vi vil ikke se en øre af det”. Ja, det er meget muligt, jeg har personligt ingen tillid til den siddende regering, der har løjet på kryds og tværs bare for at komme ind. Men igen, det er os som vælgere der skal “belønne” eller “straffe” den til enhver tid siddende regering. Det virker ikke hvis vi bare brokker os til dem vi kender. Demokratiets grundpille er at det er vælgerne der bestemmer; det er en velsignelse, men også en forbandelse da alle har en stemme uanset hvem vi er og hvad vi ved.

Det er for øvrigt værd at bemærke (og sandelig også bekymrende) at Danmark er det eneste demokratiske land i verden, der ikke har en bredt dækkende regering, ALLE DEM I HAR VALGT ER AKADEMIKERE og så regner i med at de vil kæmpe arbejderens sag!!!

                                                                                                                                                                            

I’m sick and tired of listening to moans about wanting tax cuts and how corporate taxes must rise to fund it.

It has dawned on me that most do not bother to familiarize themselves with things, but just want to complain about everything without having any knowledge bank to share from.

Here are the cold facts:
There are approx. 5,600,000 people in Denmark, out of these, just under half are working as the rest are students, pensioners, children, unemployed, etc. Out of the 2.8 million working people, just over 800,000 are employed in the public sector and their taxes pay not a penny to society, on the contrary, they cost more than they pay. There is a need for public employees, so they must under no circumstances be the subject of a smear campaign here (in general).

However, it is a fact that there is only approx. 2,000,000 tax contributing workers in Denmark to pay for all 5.6 million inhabitants.

If we assume that those 2,000,000 earn an average of 500,000 per year and on average pay 50% tax then a 1% gross tax deduction provide 5,000,000,000 divided by 2,000,000 = 2,500 per worker and that would be nice.

The problem is that the 5 billion less in the treasury would have to pay for exactly the same as before the reduction!

If there are 160,000 unemployed in the country getting an average of 120,000 in financial assistance per years, this costs society 19.2 billion (equivalent to 3.84% of the total tax payment in the country).

Can you instead get companies to hire half of the unemployed, this will generally save almost 2% of the total income tax payed, equivalent to almost 5,000 per worker per. year = 10,000 for a standard family, and without digging a hole in the treasury. So a reduced rate of corporation tax is definitely worth going with. Will companies that hire more? Yes, if there is money to be made, they will employ all they can, that’s why they are still companies, the others have gone bankrupt. But they do not hire people they can not make Money on, because that would make them social offices instead, and we do not need more of them.

“Yes, but those damn politicians will just spend the money on something else and we will not see a penny of it.” Yes, it’s very possible, I personally have no confidence in the sitting government that has lied lef, right and center to get elected. But again, it’s our job as voters to “reward” or “punish” the government. It does not work if we just complain to those we know. Democratic mainstay is that it is the voters who decide, it is a blessing but also a curse because everyone has one vote, regardless of who we are and what we know.

It is also worth noting (and indeed worrisome) that Denmark is the only democratic country in the world that does not have a broad government, ALL OF THE ELECTED ARE ACADEMICS and you still expect them to fight the labourers cause!!!

Udgivet i National | Skriv en kommentar

Rygning / Smoking

Hvor længe er det siden at rygning blev forbudt i offentligt rum? Det er naturligvis et retorisk spørgsmål, men hvorfor skulle det forbydes?

Offentligheden siger at det er fordi det dræber! Man kan på ingen måde modsige dette faktum, men er det virkelig grunden, hele grunden og intet andet end grunden?

Lad os starte i det små: Rygning stinker og er på ingen måde behageligt for rygerens omgivelser. Det sammen kan man imidlertid sige om svedige mennesker, dårlig ånde og bilers udstødning, men det forbydes ikke. I al retfærdighed skal det dog siges at jeg er klar over at der ikke har været mange sekundære fataliteter baseret på dårlig ånde, men bilos er en anden sag.

Jeg har flere gange foreslået at deltage i et eksperiment hvor jeg vil lukke mig ind i en bil i 3 timer mens jeg kæderyger, imod at en fanatisk ikke ryger sætter sig ind i en tilsvarende bil med en slange fra udstødningsrøret ind i kabinen. Resultatet skulle så én gang for alle bevise om cigaretter er mere skadelige end biler.

Indtil videre har jeg ikke haft held til at finde en deltager.

Rygning dræber! Ja, som tidligere nævnt er det et uomtvisteligt faktum, men det gør biler også, og fly, elektricitet, motorsave, hunde, mennesker, vand, bakterier, legepladser og en hel masse andet. Men hvor ligger grænsen for hvad man kan gøre ulovligt?

Jeg er nok en del af den sidste generation, der ikke sætter pris på at vi skal “beskyttes” imod alt der kan være bare den mindste smule risikabelt. Den sunde fornuft forsvinder hvis vi forventer at andre tager beslutningerne for os, og derved kommer sagsøgnings samfundet, hvor andre kan gøres ansvarlige for de fejl vi selv begår, så som at snuble over en kantsten, fordi vi ikke ser os for.

Cigaretter er ikke tilnærmelsesvis så skadelige som der påstås. Hvis de var det, ville de ikke være tilladt overhovedet. Problemet er, at der er penge i at gøre dem farlige, for derved vil det være helt legalt at sætte alt høje afgifter på dem og derved skrabe penge ind til de slunkne statskasser over hele den udviklede verden.

______________________________________________________________

How long has it been since smoking was banned in the public space? This is obviously a rhetorical question, but why did it have to be banned?

Officially it is because it kills! One can in no way contradict this fact, but is it really the reason, the whole reason and nothing but the reason?

Let’s start small: Smoking stinks and is by no means pleasant to the smoker’s environment. This, however can also be said about sweaty people, bad breath and car exhausts, but these things are not prohibited. In all fairness it must be said that I am aware that there haven’t been many secondary fatalities based on bad breath, but car exchaust is another matter.

I have often offered to participate in an experiment where I am to shut myself into a car for 3 hours while I’m chain smoking, while a fanatical none smoker gets into a similar car with a hose from the exhaust pipe into the cab. The result should then once and for all prove whether cigarettes are more harmful than cars.

So far I have had no luck finding a participant.

Smoking kills! Yes, as previously mentioned, it is an undisputed fact, but so do cars and airplanes, electricity, chainsaws, dogs, people, water, bacteria, playgrounds and a whole lot more. But where is the limit of what can be made illegal?

I’m probably part of the last generation who does not appreciate that we need to be “protected” against everything that may be even the slightest bit risky. Common sense disappears if we expect others to make the decisions for us, and that leads to the lawsuit society in which others can be held responsible for the mistakes we ourselves make, such as tripping over a curb because we do not look where we’re going.

Cigarettes are not nearly as harmful as alleged. If they were, they would not be allowed at all. The problem is that there is money in making them dangerous, so it would be perfectly legal to put too high taxes on them and thereby scrape money into the obviously empty treasuries across the developed world.

Udgivet i International, National | Skriv en kommentar

Fødevarestyrelse? / Danish Food Administration?

Jeg må sande at min naivitet endnu engang har skubbet mig ud på et overdrev.

Nu har jeg i årevis troet på at jeg trygt kunne spise alt, hvad de danske forbruger tilbydes af mere eller mindre kulinarisk udseende produkter, da vores allesteds nærværende Fødevarestyrelse havde fuldt ud styr på tingene.

Men nej,,, Det viser sig nu, at fødevarestyrelsen ikke tjekker fødevarer. De tjekker købt mængde, solgt mængde, lagret mængde, kasseret mængde, hertil kommer fakturaer, følgesedler, ordrebekræftelser og alle de andre stykker papir som i forvejen bliver tjekket af andre offentlige instanser.

Det skal dog siges at et eller andet lyst hoved i fødevarestyrelsen fandt ud af at man ved at kigge på den lille label der sidder på hvert enkelt produkt defineret som værende et næringsmiddel vi kan erhverve, kan se om der er tilsat sundhedsfremmende additiver. Og hvis det viser sig at være tilfældet, så falder hammeren!!! Ikke om man på nogen måde vil acceptere at dansken bliver tilføjet ekstra vitaminer og mineraler. Det vil jo betyde at vi bliver sunde på falske forudsætninger. Nej så hellere have 5.6 mio. blegfede hypokondre “rendende” rundt.

Alt i alt betyder det, at vi har endnu et statskontrolleret organ bestående af en alt for stor gruppe af mennesker, der ikke ved hvorfor de er ansat. Jeg ved godt at den slags ser godt ud i statistikkerne, men det er altså billigere med kontanthjælp!!

____________________________________________________________

I must recognize that my naivety has once again got me in trouble.

For years I believed that I could safely eat everything the Danish consumers are offered of more or less culinary appearing products, as our omnipresent Food Administration had full control of things.

But no,,, It now turns out that the Food Administration does not actually check food. They check purchased quantities, sold quantities, stored quantities, discarded quantities in addition to invoices, delivery notes, order confirmations and all the other pieces of paper which are already being checked by other public agencies.

It must be said that some bright head in the Food Administration found out that by looking at the small label located on each product defined as a nutrient, you can see if there are any health-promoting additives. And if that turns out to be the case, then the sh.. hits the fan! In no way is it acceptable that the Dane can be added extra vitamins and minerals. This would mean that we would become healthy on false pretenses. It is so much better to have 5.6 million flabby hypochondriacs “running” around.

All in all, it means that we have yet another government controlled body of an overly large group of people who do not know why they are employed. I know this kind of looks good in the statistics, but it is much cheaper to just give them a wellfare cheque!

Udgivet i National | Skriv en kommentar